Στοιχεία εταίρων

Επωνυμία: Σπανάκης Α. - Σπανάκης Ν.
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία
Εκμ/ση ξεν/κών - τουρ/κών εγκ/σεων
"AFOI SPANAKIS VILLES"

Έδρα: Σουλίας 4, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ: 800944363 - ΔΟΥ Ηρακλείου
Αρ.ΓΕΜΗ: 145461527000
Τηλ.: 2810 316718

Εταιρικό κεφάλαιο: 10.000,00€

Ονομ/μο εταιρ.: Σπανάκης Αντώνιος Ιωάννου
Δ/νση: Σουλίας 4 Ηράκλειο

Ονομ/μο εταιρ.: Σπανάκης Νικόλαος Ιωάννου
Δ/νση: Β. Σμπώκου 76 Ηράκλειο

Οι μετόχοι μετέχουν με την κατηγορία κεφαλαιακές εισφορές